Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Primăria Municipiului Reghin organizează concurs

03-04-15 09:42

pentru ocuparea unei functii contractuale de referent – Compartimentul Administrare Parcări publice

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
- studii medii
- constituie avantaj experienta in domeniu
- vechime în muncă: minim 5 ani

Concursul se va organiza la sediul Primariei, conform calendarului urmator:
-17.04.2015, orele 12,00 termen limită pentru depunere dosare
-27.04.2015 orele 10,00 proba scrisa
-29.04.2015 orele 10,00 interviu
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de referent în cadrul Compartimentului Administrare Parcari Publice

1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2. Codul Muncii (Legea nr.53/2003) cu modificările și completările ulterioare,  3. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor- cu modificările și completările ulterioare;
5. Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Reghin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Reghin nr.10/29.01.2015