Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

10-02-15 15:47

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011- actualizată, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante :

Muncitor pavator - personal contractual in cadrul Sectiei  Drumuri, poduri si trotuare
Mediator sanitar -  personal contractul la Cabinete școlare în cadrul Serviciului Asistență Socială
Conditii generale:  Pentru ocuparea unui post contractual  vacant candidatii trebuie să îndeplinească potrivit prevederilor  art. 3 din HG nr. 286/2011-actualizată, următoarele conditii:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Muncitor pavator

-studii generale
-vechime în muncă  necesare minim 3 ani
Mediator sanitar
-absolvirea invatamantului obligatoriu
-recomandare de la reprezentanții societății civile rome la nivel local
-abilități de comunicare, disciplinat, punctul , receptiv cu simț de răspundere, capacitate de păstrare a confidențialității

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei municipiului Reghin,  conform următorului  calendar:
Muncitor pavator:
-24.02.2015  orele 14,00 termen limită pentru depunere dosare
-04.03.2015 orele 10,00 proba practica
-06.03.2015 orele 10,00 interviu
Mediator sanitar:
-24.02.2015  orele 14,00 termen limită pentru depunere dosare
-04.03.2015 orele 10,00 proba scrisa
-06.03.2015 orele 10,00 interviu

Rezultatele se comunică la fiecare proba a concursului, in termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afișarea rezultatelor obținute, candidatii nemultumiti pot depune contestatii in termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Solutionarea contestatiilor se fac in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii contestațiilor. Rezultatul final se afișează in maxim o zi lucratoare de la solutionarea contestatiilor depuse.

Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs,  dna Miclea Angela, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

 
BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de mediator sanitar la Cabinete școlare
Din cadrul Serviciului de Asistenţă socială

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2.Ordinul nr. 619 din 14 august 2002 al Ministerului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, M.O. nr. 655/3 sept. 2002;
3.Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – Legea nr. 477/2004 – M.O. 1105/2004.
4.OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2008(*actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale