Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

04-02-15 17:03

cu privire cuprinderea persoanelor în Lista suplimentară pentru distribuirea produselor alimentare P.O.A.D. 2014, etapa a II-a

          Serviciul Asistență Socială   din cadrul  Municipiului Reghin,  aduce la cunoștința cetățenilor care nu s-au regăsit pe lista inițială cu beneficiarii de produse  P.O.A.D. 2014, să se prezinte la sediul Municipiului Reghin, camera 40, până la data de 12.02.2015, dacă se încadrează în următoarele categorii:
     a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
     c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Reghin care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
     d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, ai căror venit se află sub 400 lei/lună;
     f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
     g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună, cu următoarele documente:
-actul de identitate
-actul  care atestă încadrarea în una din categoriile eligibile de mai sus.
          Pe Lista suplimentară se pot înscrie persoanele până la data de 12.02.2015.
          Pe liste suplimentare intră și persoane din categoriile menționate mai sus care nu se regăsesc în tabelul inițial, și al căror drept le-a fost stabilit în anul 2015.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin