Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

20-02-15 09:43

în zilele de 23 martie 2015 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 25 martie 2015, ora 10,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de politist local, după cum urmează:

-1 post –polițist local, clasa I grad profesional principal – Compartimentul Activitate Comerciala și Protectia Mediului

Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  juridice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  12 martie 2015 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de poliţist local, grad profesional principal în cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Compartiment Activitate Comercială şi Protecţia Mediului

1.Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
2.H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
5.Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ;
6.Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
7.Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciile de piaţă.