Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

11-02-15 10:14

privind atribuirea autorizaţiilor de taximetrie conform H.C.L. nr.176/20.11.2013 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe raza municipiului Reghin

Primăria municipiului Reghin aduce la cunoştinţă celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de  5 autorizaţii taxi. 

CALENDAR:
10.02.2015 – 09.04.2015 - depunerea solicitărilor (cu documentele necesare)
10.04.2015 – 20.04.2015 - procedura de atribuire a autorizaţiilor
20.04.2015 - afişarea rezultatului atribuirii
20.04.2015 – 05.05.2014 - depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin .
05.05.2014 – soluționarea contestațiilor și comunicarea acestora .
15.05.2014 – eliberarea autorizațiilor taxi

Documentele necesare:

Pentru autorizaţia de transport:
a) Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi.
b) Copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere individuală sau persoană juridică, după caz.
c) Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
1) – copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în O.U.G. nr. 109/2005 – privind transporturile rutiere, aprobată cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau  persoană fizică autorizată, intreprindere individuală ,
2) – copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată.
d) Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:  
1) – cazierul judiciar al persoanei desemnate .
2) - avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică autorizată, intreprindere individuala,  avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată.
3) – cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic .
4) - declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora.
e) Dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:  
1) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere .
2) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe nume de circulaţie, dacă este posibil.

Pentru autorizaţia taxi:
a) autorizaţia de transport
b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
c) certificatul de agreare pentru autovehicule.
d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte .
e) declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia financiară Reghin.
g)  adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberate de Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Reghin .
Documentele se depun la Compartimentul Administrație Publică Locală, camera 37, între orele 09,00-14,00 .
Data de 09.04.2015 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar .

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin