Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

06-01-15 14:27

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 10 februarie 2015 proba scrisă ora 10,00, respectiv 12 februarie 2015 ora 12,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea   funcţiei publice de conducere  vacante de șef serviciu , după cum urmează:

-1 post – șef serviciu – Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu

Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice:
-absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau a științelor inginerești – specializarea construcții civile industriale și agricole;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani ;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 26 ianuarie  2015 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.

 
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, din cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public, Mediu

1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – actualizată- M.O.   204/2001;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului public r2– M.O. 251/2004;
3. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
4. Legea nr, 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor- actualizată (M.O. nr. 163/07.08.1991); 
5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 373/10.07.2001);
6. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (M.O. 12/24.01.1995);
7. HG nr. 525/1996-  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism - republicată (M.O. 856/ 27.11.2002);
8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.