Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

15-11-17 17:15

Referitor la: Achiziția directă privind „Închirierea unui patinoar artificial mobil (demontabil )pentru perioada de iarnă 2017- 2018”, codul CPV 92000000-1 Servicii de recreere, culturale şi sportive

Prin prezenta, vă aducem la cunostintă că Municipiul Reghin, cu sediul în P-ţa Petru Maior nr.41, Jud. Mures, Tel. 0265-511.112, Fax: 0265-512.542 este interesată să atribuie contractul de achiziție publică pentru „Închirierea unui patinoar artiflcial mobil (demontabil) pentru perioada de iarnă 2017- 2018”, codul CPV 92000000-1 Servicii de recreere, culturale şi sportive, vă invită să depuneti oferta financiară având în vedere urmatoarele:

1.Obiectul achizitiei: „Închirierea unui patinoar artificial mobil (demontabil) pentru perioada de iarnă 2017- 2018”, codul CPV 92000000-1 Servicii de recreere, culturale şi sportive;
2.Natura serviciilor ce se vor achizitiona: Conform caietului de sarcini
3.Durata de prestare a serviciilor: 60 de zile calendaristice.
Propunerea tehnică – Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea financiară – Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să precizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Valoarea propusă în oferta financiară nu poate depăși valoarea estimată a contractului indicată în prezenta invitație de participare. Modul de prezentare a ofertei – oferta se publica în Catalogul Electronic din SEAP sub denumirea „Închirierea unui patinoar artifcial mobil (demontabil )pentru perioada de iarnă 2017- 2018”, codul CPV 92000000-1 Servicii de recreere, culturale şi sportive, conform anunț.
4.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut.
5.Sursa de finanțare: Bugetul local
6.Valoarea estimată: nu poate depăși 116.840 lei fără TVA
7.Termen de prestare: 60 de zile de la data semnării contractului.
8.Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile
9.Pretul va fi exprimat în lei fără TVA și nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
10.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 22.11.2017, ora 1100;

Anexam prezentei urmatoarele:
-Caiet de sarcini;
Vă mulțumim pentru colaborare!

Primar
Precup Maria

Secretar
Rădoi Mirela-Minodora