Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

10-04-14 10:55

în zilele de 14 mai 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 16 mai 2014, ora 12,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier clasa l , după cum urmează:

- 1 post –consilier  clasa I grad profesional superior – Compartiment Achiziții Publice Management de Proiecte

Condiţii generale :
- candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor administrative sau economice
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani ;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008- modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 30.04. 2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Compartiment
Achiziţii Publice, Management de Proiect
1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului public r2– M.O. 251/2004;
2. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
3. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicata- M.O.   204/2001;
4. OUG nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii-actualizată- (M.O. 418/15.05.2006);
5. HG. nr. 925/2006- pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din OG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii-(M.O. 625/20.07.2006);
6. Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor-acutalizată (M.O. nr.163/07.08.1991)
7. Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările șI completările ulterioare (m.O. 373/10.07.2001)
8. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare (M.O. 12/24.01.1995)