Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

01-04-14 15:27

în zilele de 15 aprilie 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 17 aprilie 2014, ora 12,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea unor funcţii publice temporar vacante, după cum urmează:

-un post de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului de lucru al Consiliului Local
Conditii specifice
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice şi administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani ;

-un post de politist local clasa I,  grad profesional asistent, in cadrul Serviciul Politia Locala;
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  juridice sau administrative;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;

Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008 modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  09 aprilie 2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului de Lucru al Consiliului Local

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
- OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea, prin concurs, a funcţiei publice temporar vacantă de politist local clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Poliţia Locală

1.Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
2.H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
5.Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – cap. I, II si III;
6.Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
7.Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările ulterioare;