Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

17-04-14 09:13

în zilele de 19 mai 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 21 mai 2014, ora 12,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier clasa l, după cum urmează:

- 1 post –consilier  clasa I grad profesional principal – din cadrul S.P.C.L.EP.-Compartiment Evidența Persoanelor

Condiţii generale :
- candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  administrative
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs conform anexei nr.3 la HG 611/2008- modificata;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 07.05.2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.