Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

18-02-14 11:44

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de natură contractuală, după cum urmează:

Casa de Cultura a Tineretului G.ENESCU  - 1 post de referent

Condiţii:
Conditii generale:
Candidatii trebuie să îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-studii medii absolvite cu diploma
-cursuri de specializare in domeniul artistic
-vechimea necesara în vederea exercitării functiei, minimum - un an, în muncă.

          Concursul se va desfăşura la sediul Primariei municipiului Reghin, în data de 24 martie 2014, ora 10,00 proba scrisa, iar in data de 26 martie 2014, ora 10,00  interviul.
          Dosarele se pot depune până în data de 05 martie 2014, orele  12.00 la Biroul de Resuse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia actelor de studii , specializări;
4.Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
5.Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
6.Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
7.Curriculum vitae

          Condiţiile de participare la concurs şi alte date  necesare vor fi afişate la sediul instituţiei.
          Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la dna Miclea Angela, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA

 

 


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de referent in cadrul Casei de Cultura a Tineretului G.Enescu
Reghin

1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicata in m.O. nr.123/2007;
2. Codul Muncii (Legea nr.53/2003) cu modificările șI completările ulterioare, publicată in MO nr.72/2007;
3. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
4. Legea nr.182 din 25 octombrie 2000 – republicata, actualizata privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.
5. Ordonanța de Urgență nr.118 din 21 decembrie 2006-actualizata privind inființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale;
6. Ordinul nr.2883/2003-norme metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale.