Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

11-02-14 12:00

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de natură contractuală, după cum urmează:

Serviciul asistenta Sociala  - Cabinete școlare - 1 post mediator sanitar
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie să îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-Absolvirea învățământului obligatoriu
-Abilități de comunicare, disciplinat, punctual, receptiv, cu simț de răspundere, capacitatea de păstrare a confidențialității.
          Concursul se va desfăşura la sediul Primariei Mun.Reghin, în data de  12 martie  2014, ora 10, proba scrisă iar în data de 14 martie 2014, incepând cu ora 10,00 interviul.
          Dosarele se pot depune până în data de  21  februarie 2014, orele  12.00 la Biroul de Resuse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

          Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii , specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
5. Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
6. Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
7. Curriculum vitae;
8. Recomandare de la reprezentanții societății civile rome la nivel local

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afișează la sediul instituţiei șI pe site-ul Primariei mun.Reghin www.primariareghin.ro.
          Relatii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA

 

 


BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de mediator sanitar la Serviciul de Asistenţă socială

     1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
     2. Ordinul nr. 619 din 14 august 2002 al Ministerului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, M.O. nr. 655/3 sept. 2002;
     3. Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – Legea nr. 477/2004 – M.O. 1105/2004.
     4. OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2(*actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale