Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

25-02-14 12:28

în zilele de 11 martie 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 13 martie 2014, ora 12,00, interviu, la sediu, pentru ocuparea unor funcţii publice temporar vacante, după cum urmează:

- un post de politist local clasa I,  grad profesional asistent, in cadrul Serviciul Politia Locala;
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice sau administrative ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;

- un post de inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Mangement de Proiecte.
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul:  Ştiinţelor tehnice;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
         
          Bibliografia şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  05 martie 2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.

CONDUCEREA

 

 


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de inspector, grad profesional principal în cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Compartiment
Achiziţii Publice, Management de Proiect

1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – actualizată- M.O.   204/2001;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului public r2– M.O. 251/2004;
3. Legea nr. 7/2004 – Codul de conduită al funcţionailor publici – M.O. 157/2004;
4. OG nr. 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii-actualizată- (M.O. 418/15.05.2006);
5. HG. nr. 925/2006- pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din OG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii-(M.O. 625/20.07.2006);
 
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea, prin concurs, a funcţiei publice temporar vacantă de politist local clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Poliţia Locală

1. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
2. H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
5. Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – cap. I, II si III;
6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
7. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările ulterioare;