Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

24-12-13 13:30

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 27 ianuarie 2014 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 29 ianuarie 2014,  ora 12,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  funcţiei publice vacante, după cum urmează:

-1 post –consilier grad profesional superior – Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte.
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  juridice sau administrative ;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani ;

- 1 post – consilier grad profesional asistent – Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul:  Ştiinţelor juridice  sau inginereşti;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an ;

Condiţii generale :
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de  13 ianuarie 2014 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.