Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

21-10-13 14:03

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de natură contractuală, după cum urmează:

Creşa nr. 1 Reghin  - 1 post - şef centru
 
Condiţii:
Conditii generale:
Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: ştiinţe economice, juridice, administrative, medicină, sociologie, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei;
- vechime de minimum 2 ani în specialitate;
- cunoştinţe de operare P.C. nivel mediu.

          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 19 noiembrie 2013, ora 10, proba scrisă, iar în data de 21 noiembrie 2013 interviul, începând cu ora 10.
          Dosarele se pot depune până în data de 31 octombrie 2013 la Biroul Resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.
          Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii , specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
5. Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
6. Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
7. Curriculum vitae.
          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
          Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la d-l Conţiu George, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA
 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de şef centru în cadrul Creşei nr. 1 Reghin
1. Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată.
2. Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
3. Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor MO nr. 507 din 30 iulie 2007;
4. Hotărârea nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară MO nr. 8 din 7 ianuarie 2013;
5. HG nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice;
6. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
7. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igenă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
8. Legea nr. 319/2006 , legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
9. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
10. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.