Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

30-06-17 09:44

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs in data de 25 iulie 2017, la sediu, pentru ocuparea următoarelor functii contractuale vacante:

- un post de muncitor 1/2 in cadrul Secției Drumuri, Poduri și trotuare
- un post de muncitor  in cadrul Secției Sere, zone verzi
- un post de magazioner în cadrul Compartimentului Activitate Piețe
- un post de infirmier în cadrul Creșei Universul Prichindeilor Reghin

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exercițiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

          Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
- muncitor 1/2 în cadrul Secției Drumuri, poduri și trotuare
          - studii medii sau generale
          - vechime în muncă:   5 ani
-muncitor în cadrul Secției Sere șI zone verzi
          - studii medii sau generale
          -vechime în muncă : minim 3 ani
-magazionier în cadrul Compartimentului Activitatea Piețe
          -studii medii
          -vechime în muncă: minim 3 ani
-infirmier în cadrul Creșei Universul Prichindeilor Reghin
          -studii medii
          -vechime în muncă: minim 2 ani

          Concursul se vor organiza conform  urmatorului calendar:
     Muncitor ˝ normă șI muncitor
          •14.07.2017  termen limită pentru depunere dosare
          •25.07.2017 orele 9,00 proba practica
          •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
     Magazionier șI infirmier
          •14.07.2017  termen limită pentru depunere dosare
          •25.07.2017 orele 11,00 proba scrisă
          •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

          Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
     1.  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
     2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
     3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
     4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
     5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
     6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
     7.curriculum vitae.

          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
          În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
          Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
          Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.
 

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului vacant de magazioner-personal Contractual din cadrul Comp. Activitatea Piețe

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie
pentru ocuparea postului de infirmier  din cadrul Creșei „UNIVERSUL PRICHINDEILOR” 
 Reghin
1.Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
3.HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei  de organizare și functionare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;