Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

13-06-13 10:52

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 26 iunie 2013 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 28 iunie 2013,  ora 12,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  funcţiei publice temporar vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

-1 post –inspector grad profesional principal – Compartiment Achiziţii Publice, Management de Proiecte.

Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul:  Ştiinţelor administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;
- cunoştinţe operare pe calculator, nivel avansat;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în domeniu;
- Cazier judiciar;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

          Bibliografia şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 21 iunie 2013 orele 12,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Biroul Resurse Umane, camera 47.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.