Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

10-10-12 09:14

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Reghin organizează la sediu, concurs de proiecte de management, pentru ocuparea postului de director-manager al Casei de Cultura a Tineretului „G.Enescu” Reghin.

I. Condiţii pentru ocuparea postului:
Managementul instituţiilor publice poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- să fie cetăţean român sau cu cetăţenie a unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul în România;
- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul Ştiinţelor Artă şi Cultură
- Masterat în domeniul Artă sau cultură;
- Curs de perfecţionare în domeniul – Managementul Aplicativ al valorilor patrimonial culturale şi artistice;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- experienţă în domeniul studiilor necesare ocupării postului  –  minim 4 ani;
- abilităţi de operare pe calculator;
- să nu fi fost condamnat penal.

II. Modul de desfăşurare a concursului.
Concursul constă în trei etape după cum urmează:
a)etapa I: 10 octombrie 2012 aducerea la cunoştinţă publică a datelor privind organizarea concursului;
b)etapa II: 1 – 9 noiembrie 2012 analizarea proiectului de management;
c)etapa III: 12 noiembrie susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu 

III. Mapa de concurs va cuprinde următoarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Cazierul judiciar (în original);
- Curriculum vitae ( format european);
- Recomandare de la ultimul loc de muncă.

          Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau în copii legalizate.
          Mapa de înscriere la concurs, inclusiv proiectul de management (în scris şi format electronic), fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective aprobat de Consiliul Local Reghin prin Hotărârea nr. 55 din 26 septembrie 2012 şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie, se poate depune în perioada 10.10.2012 - 31.10.2012 la secretariatul comisiei de concurs - Biroului Resurse Umane cam. 47 din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
          Caietul de obiective, bibliografia, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs, se pot obţine de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Reghin, www.primariareghin.ro. precum şi la avizierul instituţiei, P-ta Petru Maior nr. 41 .
          Alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Reghin, cam. 47, la telefon 0265-511112 interior 110 şi la sediul Casei de Cultură „G. Enescu” din str. Republicii nr.2.