Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

14-08-12 14:33

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării postului unic vacant, de natură contractuală:

Secţia Drumuri Poduri şi trotuare  -  1 post şef secţie

Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile  art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, Construcţii – specializarea, Căi ferate, Drumuri şi Poduri;
- vechimea necesară în vederea exercitării funcţiei, minimum - 4 ani, în specialitatea studiilor;
- cunoştinţe de operare P.C. nivel mediu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 24 septembrie 2012, ora 10, proba scrisă, iar în data de 26 septembrie 2012 interviul, începând cu ora 10.
Dosarele se pot depune până în data de 14 septembrie 2012 la Compartimentul de Resuse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia actelor de studii , specializări;
4.Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
5.Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
6.Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
7.Curriculum vitae.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro .
Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la d-na Farcaş Stela, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de şef secţie din cadrul
Secţie Drumuri Poduri şi Trotuare

1.Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, cap. I - secţ. 1 şi 2, Cap. III, Cap. IV, Cap. VII.
2.Legea 10/1995 - Calitatea in Constructii.
3.Legea nr. 50/1991 – Autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
4.Indicativ AND 514/2000 - Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă la drumurile publice.
5.Indicativ CD 155/2001 - Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.
6.Ordinul M.T. nr. 49/27.01.1998 - Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor in locatiile urbane.
7.Normativ NE 033- 2005 - Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor.
8.Ordinul M.T. nr. 571/19.12.1997 - Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor  publicitare  în    zona drumurilor, pe poduri,  pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
9.Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;

Primar,
Precup Maria