Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

23-07-18 16:01

În conformitate cu prevederile HCL 176/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Reghin, Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 9 autorizaţii taxi având numerele după cum urmează: 9, 40, 41, 51, 58, 61, 105, 106, 119, urmând ca eliberarea noilor autorizații să se facă după data expirării celor existente.

CALENDAR:
23.07.2018 – 20.09.2018 - depunerea cererilor de înscriere în procedură și a  documentelor aferente;
21.09.2018 – 30.09.2018 - procedura de atribuire a autorizaţiilor;
03.10.2018 - afişarea rezultatului atribuirii;
04.10.2018 – 18.10.2018 - depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin;
19.10.2018 - 28.10.2018 – soluționarea contestațiilor și comunicarea acestora
29.10.2018 – achitarea taxelor;
Începând cu data de: 30.10.2018 - eliberarea autorizațiilor taxi.

Documentele necesare la depunerea dosarelor: 
Pentru autorizaţia de transport:
a) – Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi.
b) – Copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere individuală sau persoană juridică, după caz.
c) - Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
– copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului în cazul transportatorului persoană fizică autorizată sau intreprindere individuală.
d) – Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:  
- cazierul judiciar al persoanei desemnate .
e) - Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului aurorizat, persoană fizică autorizată sau intreprindere individuala, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată.
f) - cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic .
g) - declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora.
h) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere .
i) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere  de circulaţie, dacă este posibil.

Pentru autorizaţia taxi:
a) – autorizaţia de transport
b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
c) – certificatul de agreare pentru autovehicule.
d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte .
e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin.
g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de Serviciul Taxe și Impozite  din cadrul Primăriei municipiului Reghin .

Documentele se depun la Compartimentul Administrație Publică, camera 37, între orele 09:00-14:00 .
Data de 20.09.2018 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.

Criteriile de departajare:

Nr.

crt.

CRITERIILE DE DEPARTAJARE

PUNCTAJ

TOTAL (P)

 

PUNCTAJ MAXIM

250 p

1.

Plata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul local (pe ultimii 2 ani)

20 p

2.

Vechimea în ani de cînd transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport în regim de taxi

2 p x nr. Ani

(max. 10 ani)

3.

Forma de deţinere:                   - proprietate

                                                 - lesing

20 p

10 p

4.

Vechimea autovehiculului:       < 1 an

                                                  1 – 2 ani

                                                  2 – 3 ani

                                                  3 – 4 ani

                                                  4 – 5 ani

70 p

40 p

30 p

20 p

10 p

5.

Clasificare autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

                                                 - Euro 5

                                                 - Euro 4

                                                 - Euro 3

 

30 p

20 p

10 p

6.

Grad de confort, siguranţă:      - airbag pasager faţă

                                                 - airbag pasageri spate

                                                 - ABS

                                        - aer condiţionat – cu reglare automată

                                                                    -  cu reglare manuală

20 p

20 p

20 p

10 p

5 p

7.

Dotări suplimentare ale autovehiculului:

                                 - dispozitiv GPS de monitorizare

                                 - dispozitiv de plată prin cardul bancar

 

10 p

10 p

 

VICEPRIMAR,     
Mŕrk Endre Dezső 

SECRETAR,
Rădoi Mirela Minodora