Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.831

27-04-12 12:19

DIN 27.04.2012 privind modificarea Dispozitiei Primarului nr.758/11.04.2012

ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având in vedere referatul Compartimentului Administratie  publica  locala, înregistrată  sub nr.6793 27.04.2012;
Văzând prevederile art. 13 alin.1. lit.a  si art.15 din Legea nr.67/2004- pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, HG nr.  140/2012-privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor  pentru autorităţile administraţiei publice locale  din anul 2012 ; HG 141/2012-privind aprobarea Programului  calendaristic  pentru realizarea activităţilor  referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 2012, precum şi Ordinul Prefectului jud.Mures nr. 127/2012-privind numerotarea circumscripţiilor electorale  din judeţul Mureş,
In baza art.63 alin.2. combinat cu art.68 din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată şi actualizată;

DISPUN:

Art.1.-Pe data prezentei se modifica  Dispozitia Primarului nr.758/11.04.2012-privind delimitarea si numerotarea  sectiilor de votare in municipiul Reghin, in sensul modificarii denumirii străzii  Parcul Popular in str.Tineretului  arondat la Sectia de votare nr.8.Reghin

Art.2.-Restul prevederilor Dispozitiei Primarului nr.758/11.04.2012 rămân nemodificate.

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Mass-media, site-ul primăriei.

PRIMAR,
ing. NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS