Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

29-06-18 12:04

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

în zilele de 31 iulie 2018 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 02 august 2018, ora 10,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  unor  funcţiei publice vacante,  respectiv:

- un post –politist local, clasa I,  grad profesional principal - Compartimentul Activitatea Comerciala protecția mediului
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani ;

-un post –politist local, clasa I,  grad profesional debutant – Biroul ordine și liniște publică și paza obiectivelor
Condiţii specifice:
- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor juridice sau  inginerești.

Condiţii generale :
-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:
- Formular de înscriere la concurs;
- Curriculum vitae, modelul comun european;
- copia  actulului de identitate;
- copii ale  diplomelor  de studii, certificatelor  și altor documente  care atestă efectuarea  unor specializări șI perfecționări;
- copie a  diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei  publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
- copia  carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- Cazier judiciar;
- Copia adeverinţei care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către mediul de familie al candidatului;
- Declaratia pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colabor al acesteia.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: office@primariareghin.ro.
Bibliografia, atributiile prevăzute in fișa postului  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la afișare și publicare în M.O. la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Resurse Umane, salarizare, Administrativ –cam. 47 și vor conține documentele mentionate și  prevăzute de art.49 din HG 611/2008.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Municipiul Reghin, Pța Petru Maior nr.41, camera 47, telefon 0265-511112 interior 110, fax: 0265-512542, angelamiclea@primariareghin.ro, persoană de contact: Miclea Angela –consilier.

PRIMAR,
PRECUP MARIA
BIBLIOGRAFIE
pentru prin concurs, a funcțiilor publice vacante, respectiv:
-un post de polițist local, clasa I, grad profesional principal-Compartiment Activitatea Comercială și protecția mediului;
-un post de polițist local, clasa I, grad professional debutant –Biroul ordine și liniște publică și  paza obiectivelor ;

-Constituția României;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.155/2010- legea poliției locale
-HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.I, II șI III;
-Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii șI liniștii publice, republicată;
-Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munitiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 șI de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările și completările ulterioare

PRIMAR,
PRECUP MARIA
Atribuțiile funcțiilor publice de executie vacante:
-polițist local, clasa I, grad professional principal - Compartimentul Activitatea Comercială și protecția mediului:
    În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:
    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

    În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:
    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
    a^1) supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Polițist local, clasa I, grad professional debutant-Biroul ordine și liniște publică și paza obiectivelor:
    În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
    a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
    b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
    c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
    d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
    f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
    g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
    h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
    j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
    k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
    l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
    m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
    n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

PRIMAR,
PRECUP MARIA