Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

06-09-11 11:51

Primăria Municipiului Reghin, în conformitate cu prevederile art. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării următoarelor posturi unice vacante, de natură contractuală:

1.Administrator - Compartiment Sala de Sport
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile art.3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-Studii medii;
-Vechime în muncă minim 3 ani;
-Cunostiinte în domeniul mecanic;
-Experienţă în coordonarea activităţilor specifice de administrator;
-Capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.

2. Muncitor I- întreţinere - Compartiment Sala de Sport
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile art.3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-Studii medii;
-Vechime în muncă minim 2 ani;
-Cunostiinte în domeniul mecanic;
-Experienţă în coordonarea activităţilor specifice de administrator;
-Capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.

3.Ingrijitor - Compartiment Sala de Sport
Condiţii:

Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile   art. 3 din HG nr. 286/2011
Conditii specifice:
-Studii medii;
-Vechime în muncă minim 2 ani
-Spirit gospodaresc, initiativă, îndemănare, cunoştinte necesare operaţiunilor de curăţenie.

4.Mediator sanitar  – Serviciul de Asistenţă Socială – Compartiment Cabinet medical
Condiţii:
Conditii generale: Candidatii trebuie sa îndeplinească prevederile art. 3 din HG nr. 286/2011.
Conditii specifice:
-Absolvirea învăţământului obligatoriu;
-Abilităţi de comunicare, disciplinat, punctual, receptiv, cu simţ de răspundere, capacitatea de păstrare a confidenţialităţii.

          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 18 octombrie 2011, ora 10, proba scrisă, iar în data de 20 octombrie 2011 interviul, începând cu ora 10.
          Pentru posturile de la punctul 2 şi 3 concursul va consta în proba interviu şi probă practică.
          Dosarele se pot depune până în data de 10 octombrie 2011 la Compartimentul de Resuse umane din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

          Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia actelor de studii, specializări;
4.Copia carnetului de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
5.Cazier judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
6.Adeverintă medicală care să ateste starea de sănatate;
7.Curriculum vitae;
8.Recomandare de la reprezentanţii societăţii civile rome la nivel local ( numai pentru postul de mediator sanitar).

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin www.primariareghin.ro.
          Relatii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs, la d-na Farcaş Stela, cam. 47, din cadrul Primăriei Reghin, str. P-ţa Petru Maior nr. 41 şi la telefon 0265-511112 int. 110.

CONDUCEREA

 

 


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de administrator la Compartimentul Sală de sport 

     1.) Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969)
     2.) Legea nr. 54/1994 - pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 ( Monitorul Oficial nr. 181/15.07.1994)
     3.) Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, cap. I - secţ. 1 şi 2, Cap. III, Cap. IV, Cap. VII.
     4) Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – M.O. 1105/2004;
     5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii de sport.

BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de mediator sanitar la Serviciul Public de Asistenţă socială

     1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si complătările ulterioare;
     2.Ordinul nr. 619 di 14 august 2002 al Ministerului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, M.O. nr. 655/3 sept. 2002;
     3.Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice – Legea nr. 477/2004 – M.O. 1105/2004.