Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

11-04-11 08:14

Concurs de proiecte de management, pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” Reghin

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare,
Primăria Municipiului Reghin organizează la sediu, concurs de proiecte de management, pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” Reghin.


I. Condiţii pentru ocuparea postului:
Managementul instituţiilor publice poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- să fie cetăţean român sau cu cetăţenie a unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul în România;
- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul Ştiinţelor umaniste, Arte şi Ştiinţelor sociale şi politice- specializarea biblioteconomie;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- experienţă managerială şi vechime în domeniul studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani;
- abilităţi de operare pe calculator;
- să nu fi fost condamnat penal.


II. Modul de desfăşurare a concursului.
Concursul constă în trei etape după cum urmează:
a) etapa I: 11 aprilie 2011 aducerea la cunoştinţă publică a datelor privind organizarea concursului;
b) etapa II: 5 – 12 mai 2011 analizarea proiectului de management;
c) etapa III: 16 mai susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu 

 

III. Mapa de concurs va cuprinde următoarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copia carnetului de muncă;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Cazierul judiciar (în original);
- Curriculum vitae ( format european);
- Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau în copii legalizate.


Mapa de înscriere la concurs, inclusiv proiectul de management (în scris şi format electronic), fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective aprobat de Consiliul Local Reghin prin Hotărârea nr. 43 din 31 martie 2011 şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie, se poate depune în perioada 12.04.2011- 04.05.2011 la secretariatul comisiei de concurs - Compartiment Resurse Umane cam. 47 din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.


Caietul de obiective, bibliografia, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs, se pot obţine de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Reghin, www.primariareghin.ro. precum şi la avizierul instituţiei, P-ta Petru Maior nr. 41 .


Alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Reghin, cam. 47, la telefon 0265-511112 interior 110 şi la sediul Bibliotecii Piaţa Petru Maior nr.1.

 

DOWNLOAD:

     Caietul de obiective

     Bibliografia

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului