Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

09-02-11 11:44

privind alocaţia PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

     Noua Lege nr.277/2010, instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.
     Începând cu data de 01.01.2011 se abrogă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.
     Totodată intră în vigoare Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.


Familiile care beneficiaza de alocaţie
     Beneficiază de alocaţie:    
- familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună;
- familia monoparentală formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta;
     Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.
     Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaşi în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
     Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, in condiţiile legii.


Cuantumul alocaţiei

     Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membrii ai acesteia.

 

Pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună      
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
     - 30 lei pentru familia cu un copil;
     - 60 lei pentru familia cu 2 copii;
     - 90 lei pentru familia cu 3 copii;
     - 120 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 370 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
     - 25 lei pentru familia cu un copil;
     - 50 lei pentru familia cu 2 copii;
     - 75 lei pentru familia cu 3 copii;
     - 100 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;


Pentru familia monoparentală formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
     - 50 lei pentru familia cu un copil;
     - 100 lei pentru familia cu 2 copii;
     - 150 lei pentru familia cu 3 copii;
     - 200 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:
     - 45 lei pentru familia cu un copil;
     - 90 lei pentru familia cu 2 copii;
     - 135 lei pentru familia cu 3 copii;
     - 180 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.


Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează  fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.


Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârsta şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ, organizată în condişiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării Certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de Direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ, prevăzută de lege.


Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie        

     Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.
     Cererea se înregistrează la Primăria  municipiului Reghin iar  stabilirea dreptului la alocaţie şi a cuantumului se face  prin dispoziţie scrisă a primarului.
     Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţia  pentru prestaţii sociale Mureş.
     Legea intră in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
     Familiile care îndeplinesc  condiţiile  de eligibilitate şi al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 370 lei, vor putea să solicite acest drept la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Public de Asistenţă Socială, camera nr.13, după următorul program:


-luni, marţi, joi:  de la orele  9, 00 la 15,00                                          

-miercuri:  de la orele    9,00 la 16,00
-vineri:      procesat date


Dosarele se preiau lunar, până la data de 25 a fiecărei luni.


Documente  necesare
1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie xerox);
3. C.I./B.I. (original şi copii xerox, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
6. Certificat de casătorie ,hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie xerox);
7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie xerox);
8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie xerox) după caz;
9. Adeverinţă de la registrul agricol (Primăria mun Reghin.  CIC);
10. 2 dosare plic.

 

ATENŢIE !!!
Se acordă alocaţia de susţinere familiilor cu un venit de până la suma de 370 lei/net pe membru de familie.
Conform  art.7 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 277/2010: La stabilirea venitului net al familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării alocaţiei, aşa cum sunt prevăzute de art.8 alin (1)-(7)din Lg.416/2001 privind V.M.G.
Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei,
Este obligatoriu ca din 6 în 6 luni să prezentaţi adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.                                    


PRIMAR,     
ing.Nagy András 


SECRETAR, 
Gabriela Koss