Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

09-02-11 11:43

privind acordarea ajutorului social

     Prin adoptarea Legii nr.276/2010 s-a modificat şi completat  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
     Astfel, începând cu data de 01.01.2011, plata venitului minim garantat se realizează de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş.


     Pot beneficia de ajutor social:
-familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
-locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt acele  persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
     a)locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
     b)contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
     c)constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.
-persoană singură  care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.


      Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social
     Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
     Cererea şi declaraţia pe propria răspundere  se completează de către reprezentantul familiei. Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.
     Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării. Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.
     Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.


     Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
     a) certificatele de naştere ale copiilor;
     b) livretul de familie;
     c) certificatul de căsătorie;
     d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
     e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
     f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute de lege;
     g) acte din care să rezulte încadrarea  în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
     h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.


     Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă  lunar  adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
     În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.


Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social
     Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile  stabilite de lege şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.
     Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
     În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.
     La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".
     Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste - anexe:


ANEXA 4 la normele metodologice
LISTA bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii


Bunuri imobile:
1. locuinţa de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice, precum şi anexele gospodăreşti (dependinţe) 

 

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie:
1. mobilier aferent locuinţei 
2. aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*)  
3. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente 
4. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)   
5. aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei calde menajere 
6. unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural
7. unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei 
    *) Aflate în stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, maşină de spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon, calculator PC sau laptop etc).

 

Terenuri/cursuri de apa:

1. terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 500 m˛ în zona urbană şi 1.000 m˛ în zona rurală
2.terenuri extravilane în zonă
- colinară, de ses si de munte, cu potenţial productiv (exploatabile): 0,50 ha/familie pentru familii cu 1-3 persoane;

- colinară, de ses si de munte, cu potenţial productiv (exploatabile): 0,50 ha/familie: 0,75 ha/familie pentru familii cu peste 3 persoane.


Categorii de animale/păsări:
1. o bovină
2. 2 porcine  
3. 4 ovine   
4. o cabalină  
5. 10 capete de iepuri de casă
6. 15 capete de păsări
7. 5 familii de albine


NOTĂ:
Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări şi alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/o persoană singură.

 

Alte bunuri:
-decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu onorific 

 

ANEXA 5 la normele metodologice
LISTA bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale


NOTĂ:
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social.

 

Bunuri imobile:
1. clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art. 7 din normele metodologice, şi a anexelor gospodăreşti, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alteimobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.                                     


Bunuri mobile:
1. aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare
2. obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă 
3. mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea 
4. utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată 
5. utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale  
6. utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric 
7. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 
    *) Aflate în stare de funcţionare.

 

Terenuri/Cursuri de apă:
1. terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală 
2. terenuri extravilane în zonă colinară, de ses si de munte, cu potenţial productiv (exploatabile): 1,50 ha/familie pentru familii cu 1-3 persoane;

- colinară, de ses si de munte, cu potenţial productiv (exploatabile): 0,50 ha/familie: 2 ha/familie pentru familii cu peste 3 persoane.

 

Categorii de animale/păsări:
1. peste 3 bovine
2. peste 5 porcine 
3. peste 20 ovine 
4. peste 2 cabaline 
5. peste 50 capete de iepuri de casă 
6. peste 100 capete de păsări 
7. peste 15 familii de albine 
8. crescătorii a căror producţie se comercializează.

 

     Gestionarea dosarelor rămâne în continuare în responsabilitatea Primăriei municipiului Reghin, precum şi stabilirea şi efectuarea orelor de muncă  în folosul comunităţii.
     Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii, fără a depăşi regimul normal de lucru, conform Planului de acţiune  şi lucrărilor de  interes local stabilite de Consiliul local Reghin. 


     Familiile care îndeplinesc  condiţiile  de eligibilitate şi se încadrează în următoarele plafoane:
pentru o persoană este   125 lei
o familie compusă din 2 persoane 225 lei
o familie compusă din 3 persoane 313 lei
o familie compusă din 4 persoane 390 lei
o familie compusă din 5  persoane   462 lei
iar pentru o familie mai numeroasă de 5 persoane 462 lei +31 lei  pentru fiecare membru în plus vor putea să solicite acest drept la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Public de Asistenţă Socială, camera nr.13, după următorul program:


-luni, marţi, joi: de la orele  9, 00 la 15,00                                           

-miercuri:  de la orele    9,00 la 16,00
-vineri:  procesat date


Dosarele se preiau lunar, până la data de 25 a fiecărei luni.


DOCUMENTE NECESARE
1 .Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie xerox);
3. C.I./B.I. (original şi copii xerox, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);
4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
6. Certificat de casătorie ,hotarâre de divorţ, certificar de deces, după caz(original şi copie xerox);
7.Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie xerox);
8.Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie xerox) după caz;
9.Adeverinţă de la registrul agricol
10.Adeverinţă de la A.J.O.F.M. Reghin (somaj);
11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală)
12 . 2 dosare plic.


ATENŢIE !!!
Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.
Este obligatoriu  -  din 3 în 3 luni să prezentaţi cererea/declaraţia pe propia răspundere tip

                          - în fiecare lună se prezintă adeverinţă de la AJOFM(somaj)


     În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.


PRIMAR,      

ing.Nagy András 


SECRETAR,  
Gabriela Koss