Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

14-10-10 11:23

privind punerea în aplicare a OUG nr.5/2003 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne sau cărbuni, combustibili petrolieri pentru sezonul rece 2010 – 2011

          Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de asistenţă socială  face cunoscut, familiilor şi persoanelor singure care trăiesc şi se gospodăresc împreună şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei energiei termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi ale căror venituri nete sunt mai mici de 615 lei pe membru de familie, pot beneficia în sezonul rece NOIEMBRIE 2010 –  MARTIE 2011, de un ajutor pentru încălzirea locuinţei, în conformitate cu prevederile  OUG nr.5/2003 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, modificată şi completată de OUG nr.86/2010 şi HG nr.996/2010.


BENEFICIARI:
          Ajutorul de încălzire a locuinţei se stabileşte pe categorii de venit pentru:
-familiile şi persoanele singure care care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
-cetăţenii români şi cetăţenii străini ori apatrizi cu domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei în vigoare.


          Prin familie se înţelege soţul, soţia precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, locuiesc şi se gospodăresc împreună, având acelaşi domiciliu sau reşedinţă înscrisă în actul de identitate.
          Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 anim locuieşte şi se gospodăreşte singură.
          Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia  ori alt membru al familiei  major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului închiriere sau după caz, reprezentantul legal al persoanei care nu a împlinit  vârsta de 18 ani.
          Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor , respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora, locuinţa situată  la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor familiei, sau după caz, adresa la care persoanele sunt  luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.


          Compensările procentuale şi cuantumul  ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Limite de venit (lei)   Compensare energie termică % Cuantum ajutor gaze naturale (lei)   Cuantum ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (lei)
 <155   100%-90%   262  54
 155,1-210  80%   162   48
210,1-260   70%   137  44
260,1-310  60%  112  38
310,1-355  50%  87   34
355,1-425  40%  62  30
425,1-480   30%   44   26
480,1-540   20%  31  20
540,1-615   10%   19  16

     *pentru persoana singură care utilizează pentru încălzirea locuinţei  energie termică furnizată în sistem centralizat, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă prin aplicarea unei compensări procentuale a valorii efective a facturii la energie termică mai mari cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.


CONDIŢII DE ACORDARE
(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, în care se specifică şi numărul de camere aferent locuinţei.
(2) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
(3) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.
(4) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
a) certificatele de naştere ale copiilor;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
g) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
(5)Actele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie.
(6) Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente. La stabilirea  venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz al persoanei singure se iau în calcul  toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.
(7)În cererea şi declaraţia pe propria răspundere  solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute.
(8)Cererea şi declaraţia pe propria răspundere va fi însoţită  de acte doveditoare  privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, şi după caz factura emisă de Eongaz.


LISTA CUPRINZÂND  BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI


BUNURI IMOBILE
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.


BUNURI MOBILE
1.mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
     *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei "Delta Dunării".


TERENURI:
 │Terenuri                                    │ Familii cu 1-3 persoane │ Familii cu peste 3 persoane│
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 │1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 │2. Terenuri în zona colinară şi de şes                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 │- arabil şi fâneaţă                             │    2,00 ha         │    3,00 ha       │
 │- forestier                                         │     2,00 ha        │    3,00 ha       │
 │- vii, livezi, grădini de legume şi flori │ 1,00 ha           │ 1,50 ha                           
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 │3. Terenuri în zona montană                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  │- forestier                                     │        2,00 ha          │         3,00 ha        │
  │- vii, livezi                                     │        1,50 ha          │         2,00 ha        │
  │- păşuni şi fâneţe                         │        4,00 ha          │         5,00 ha        │
 

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:
    1. peste 3 bovine;
    2. peste 5 porcine;
    3. peste 20 de ovine/caprine;
    4. peste 15 familii de albine.

 

NOTĂ :
     Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
SURSA: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă, precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.


VERIFICĂRI  ŞI SANCŢIUNI
     Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise  în declaraţiile pe propria   răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarul dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
     Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea  locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
     Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit  de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţiune de fals, uz de fals şi înşelăciune şi se pedepseşte  potrivit dispoziţiilor Codului Penal.
     Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 10.000 lei.


PRECIZARE:
     În sezonul rece 2010 – 2011, formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale sau lemne, combustibili petrolieri este unic, (conform Anexei 1 din HG nr.996/2010) iar plata  ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne se va realiza pe stat de plată.


Program de lucru cu publicul:
     Începând cu data de 15.10.2010, începe perioada de distribuire a formularelor Cerere şi declaraţie  pe propria răspundere  pentru acordarea ajutorului  pentru încălzirea locuinţei, la sediul Primăriei municipiului Reghin, camera nr.20.
     Începând cu data de 18.10.2010, dosarele complete se vor  prelua la sediul Primăriei municipiului Reghin,  camera nr.20, după următorul program:
-luni-marţi-joi    între orele 8 – 16
-miercuri           între orele 8 – 17,30
-vineri              între orele 8 – 14,30


Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
     Copii după actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei dupa cum urmeaza :
- CI/BI
- certificatul de nastere ale copiilor
- certificatul de casatorie
- hotararea judecatoreasca definitive de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei
- hotararea judecatoreasca sau , dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului privind masura de plasament
- hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz dispozitia autoritatii tutelare
- acte doveditoare a veniturilor membrilor familiei sau de persoana singura, inscrise in cerere, venitul net pe luna anterioara depunerii cererii
- certificare de la registrul agricol privind terenurile si categoriile de animale/pasari, conform anexei nr.10 din Hotararea 996/2010
- certificare de la Serviciul Impozite si Taxe din care sa rezulte nr.de proprietatii si mijloace de transport, conform anexei nr.10 din Hotararea 996/2010 si nu au datorii la bugetul local.
- factura de gaz, pentru solicitantii de ajutoare de incalzire pe gaz


PRIMAR,     
ing. Nagy András 


SECRETAR,
Gabriela Koss