Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT ACORDARE AJUTOR DE STAT PENTRU MOTORINĂ ÎN AGRICULTURĂ

04-06-10 13:30

Agentia de Plati si Interventie in Agricultura anunta ca este in curs de implementare HG 408/2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura.

Potrivit  actului normativ, pentru motorina utilizată la efectuarea lucărilor mecanice în agricultură se stabileşte o acciză redusă de 21 euro/1000 litri. Diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub forma de rambursare.


Beneficiarii sprijinului financiar sunt producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale constituite conform Ordonantei 44/2008, grupurile de producatori, organizatiile de producatori si persoanele juridice, care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz,  în funcţie de sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:
     a) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;
     b) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu efectivele de animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;
     c) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar, inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
     d) să exploateze/deţină/crească animale /păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
     e) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.


Etapa I
Pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care o depun la centrele judeţene ale APIA
Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune însoţită de urmatoarele documente:
     a) anexele nr. 4, 5 sau 6, după caz, privind: lista suprafeţelor şi structura culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/ sau efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/ sau cantitatea de apă pentru irigaţii;
     b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
     c) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
     d) copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea exploataţiei în RNE, după caz;
     e) copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea sau autorizarea sanitară veterinară, după caz;
     f) dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau alte organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz;
     g) copie a contractului de irigaţii/furnizarea apei, după caz;
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE ACORD PREALABIL PENTRU FINANTARE PRIN RAMBURSARE  ESTE 28 IUNIE 2010.
TOATE DOCUMENTELE NECESARE  (CEREREA SI ANEXELE) SUNT POSTATE PE SITE-UL APIA: www.apia.org.ro


Etapa a II-a
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare, întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină pentru care se aplică ajutorul de stat sub formă de rambursare.
Cererile trimestriale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se depun până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea însoţite de următoarele documente, după caz,:
     a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate aferente trimestrului pentru care se face solicitarea;
     b) situatia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii;
     c) copii ale facturilor de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitantului, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil;
     d) anexa / anexele nr. 4,5,6 corectate / completate, numai dacă au intervenit modificări în structura acestora;
     e) copii ale facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar afferent trimestrului respectiv;
     f) situaţia suprafeţelor irigate pe structuri de culturi, aferentă trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat;
     g) dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau alte organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz;
     h) copie a contractului de irigaţii/furnizarea apei;
     i) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
     j) dovadă cont trezorerie.

 

Biroul de Presa
Primaria Municipiului Reghin