Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESA

15-09-17 12:55

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale , energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri SEZONUL RECE 01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018

          Începând cu data de 18.09.2017, Serviciul Asistență Socială,   va demara  acțiunea de predare și primire a cererilor și  a decalarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței, în vederea  aplicării  prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu  modificările și completările  ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, modificate prin Hotărârea Guvernului nr.559/04.08.2017 , pentru sezonul rece 01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 .
          Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de  nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.5 la H.G.nr.559/2017. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.5 ( prezentată mai jos ) nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.
          La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de intreţinere, indemnizaţii,  ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia: alocatiei  de stat pentru  copii prevazuta de Legea 61/1993, a  ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, burselor de studiu şi  bursele sociale, precum şi a sprijinului financiar de tipul  «Bani de liceu», alocația pentru susținerea  familiei, acordată  în  baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare,  bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.                  
          Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri,energie electrică, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie.
          Cererile  și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența  familiei, veniturile realizate de  membrii acesteia precum și acte doveditoare privind  locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.    Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrica se va desfășura  la sediul Municipiului Reghin, camera 6 – Sala de ședință.

          Activitatea de primire a cererilor  se va desfăşura după următorul program:
LUNI – MARȚI – JOI: 8,30 – 15,30
MIERCURI: 8,30 – 17,30
VINERI: 8,30 -  13,00

          Pe parcursul  sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se vor  efectua  anchete  sociale pentru verificarea situatiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.
          Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.
          Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

          La începutul sezonului rece  noiembrie 2017 —  martie 2018, termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  este  pâna la 25.10.2017.
          După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;
b)  începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 25  ale lunii  respective;

PRIMAR,  
PRECUP MARIA 

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA