Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunţ de participare

07-01-10 10:57

la procedura de NEGOCIERE DIRECTĂ în vederea CONCESIONARII PĂŞUNII RECEA

a) Denumirea si sediul concedentului: PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN, adresa sediului: municipiul REGHIN, judetul MURES, P-ŢA PETRU MAIOR, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;


b) Obiectul si durata concesiunii: Terenul propus spre concesionare are o suprafata de 24,216 ha, apartinand Domeniului Privat al municipiului Reghin, situată pe ambele părţi a Pârâului Recea, teren identificat in Cartea Funciară nr. 51087, 51103, 51192, 51102 localitatea Reghin, extrase care sunt anexate documentaţiei de atrubuire; durata concesiuni este de 25 ani;


c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Biroul de Investiţii, Achiziţii Publice şi Strategii de Management de Proiecte; Documentaţia este gratuită.


d) Actele doveditoare privind calitatile si capacitatile cerute ofertantilor:
1. Pentru Persoane juridice documentele de înfiinţare ale ofertantului;
2. Pentru persoane fizice BI sau CI în original şi copie din care să reiasă că au domiciliul în Mun.Reghin;
3. Declaraţie de participare la licitaţie;
4. Declaraţie privind eligibilitatea;
5. Declaraţie privind neîncadrarea în art.181 din OUG 34/2006
6. Certificate de atestare fiscala, certificate care sa ateste faptul ca ofertantul a achitat toate impozitele si taxele scadente la bugetul general consolidat si, de asemenea, la bugetul local(nu mai târziu de 30 zile faţă de data licitaţiei);
7. Copia documentului care sa dovedească plata în contul concedentului a garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 50 lei;
8. Oferta financiară;
9. Persoanele fizice sau juridice participante la licitaţia publică deschisă trebuie să facă dovada că sunt înregistraţi în Registrul Naţional al Exploatatorilor, să asigure o încărcătură de min.0,3UVM/ha şi să prezinte un program de amenajament pastoral. Programul pastoral va fi structurat astfel:
• memoriu tehnic-conţinând elemente informative despre suprafaţa care urmează a fi concesionată;
• evidenţe de amenajament-cu referire la situaţia existentă la ora întocmirii proiectului;
• planurile de amenajament pastoral-cu propuneri de îmbunătăţire a suprafeţelor păşunabile;
• aplicarea amenajamentului - cu specificarea punctuală a lucrărilor ce se vor executa;


e)Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.01.2010


f) Data si locul de primire a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni; data limita de primire a ofertelor este 20.01.2010, ora 10.00;Oferta se va depune în două exemplare.


g) Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor: 20 de zile calendaristice;


h) Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - parter; data si ora deschiderii ofertelor 20.01.2010, ora 10.00;


i) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile: Primaria municipiului REGHIN, judetul MURES, P-ţa PETRU MAIOR, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;


j) Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  07.01.2010

 

 


PRIMAR,      
ing. NAGY ANDRÁS   


SECRETAR
KOSS GABRIELA