Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ LA LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ

06-01-10 10:54

ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII A 15 LOTURI DE TEREN DE CÂTE 20 MP. PENTRU AMPLASAREA DE CONSTRUCŢII PROVIZORII PENTRU ACTIVITATE COMERCIALĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN, cu sediul în Municipiul REGHIN, judeţul MUREŞ, str. P-ŢA PETRU MAIOR, nr.41, cod poştal 545.300, tel. 0265-511.112, Fax 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro,

 

anunţă organizarea

 

„LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE PRIVIND CONCESIONAREA A 15 LOTURI DE TEREN DE CÂTE 20 MP. PENTRU AMPLASAREA DE CONSTRUCŢII  PROVIZORII  PENTRU ACTIVITATE COMERCIALĂ”.


Terenul propus spre concesionare are o suprafaţă de 300 mp., aparţinând Domeniului Public al Municipiului Reghin, situat în latura sudică a Pieţei Mari, între strada Foişor şi strada Morii, teren identificat în Cartea Funciară nr. 4014 / localitatea Reghin, nr. cad. 2011/1/104, extras care este anexat documentaţiei de atribuire. Durata concesiunii este de 10 ani.


Documentaţia de atribuire a fost aprobată prin HCL nr. 182/17.12.2009 şi poate fi consultată pe site-ul primăriei (ca anexă la prezentul anunţ).


Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor:
1. Pentru persoane juridice: Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului, acte constitutive (în copie);
2. Pentru persoane fizice : BI sau CI în original şi 1 copie din care să reiasă că au domiciliul stabil în Municipiul Reghin;
3. Declaraţie de participare la licitaţie;
4. Declaraţie  privind eligibilitatea;
5. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 181 din OUG. Nr. 34/2006;
6. Certificate de atestare fiscală, certificate care să ateste faptul că ofertantul a achitat toate impozitele şi taxele scadente la bugetul de stat ( bugetul general consolidat ) şi, de asemenea, la bugetul local (nu mai târziu de 30 zile faţă de data licitaţiei);
7. Copia documentului care să dovedească plata în contul concedentului a garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 500 lei;
8. Oferta financiară;
9. Condiţiile de eligibilitate ale ofertanţilor.


Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire în mod gratuit de la Birou Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei, camera 25.
Clarificări pot fi obţinute până la data de 20.01.2010.


Ofertele se vor depune până la data de 26.01.2010, ora 10°°, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.


Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 26.01.2010, ora 11şş în Sala de şedinţe a primăriei.
Litigiile apărute în legătură cu această concesiune pot fi soluţionate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, de către Tribunalul Târgu-Mureş.

 

ANEXA:  Documentaţia de atribuire