Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

22-09-08 16:42

privind atribuirea autorizaţiilor de taximetrie conform H.C.L. nr. 10/2008 – privind transportul în regim de taxi pe raza municipiului Reghin

Primăria municipiului Reghin aduce la cunoştiinţă celor interesaţi a practica taximetria pe raza municipiului, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 24 autorizaţii taxi după cum urmează:
–16 autorizaţii pentru transport persoane ( de la numerele 119 – 134)
–8 autorizaţii pentru transport marfă ( de la numerele 3 – 10)


CALENDAR:
22.09.2008 - 20.11.2008 - depunera solicitărilor (cu documentele necesare)
26.11.2008 - procedura de atribuire a autorizaţiilor
28.11.2008 - afişarea rezultatului atribuirii
28.11.2008 – 12.12.2008- depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin

Documentele necesare:
Pentru autorizaţia de transport:
a) – Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi.
b) – Copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv
persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz.
c) - Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
     1) – copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită
în O.U.G. nr. 109/2005 – privind transporturile rutiere, aprobată cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială.
     2) – copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană
fizică autorizată.
d) – Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
     1) – cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că acesta:
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de
conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului.
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie şi viol.
      2) - avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a
ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului aurorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată.
      3) – cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic
      4) - declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai
executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora.
e) – Dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
     1) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile
necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere.
     2) - declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are
capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14.2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe nume de circulaţie, dacă este posibil.

 

Pentru autorizaţia taxi:
a) – autorizaţia de transport
b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că
acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
c) – certificatul de agreare pentru autovehicule
d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14.2, alin. 6
din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte
e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce
dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia
financiară Reghin
g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberate de Direcţia
Economică din cadrul Primăriei municipiului Reghin; adeverinţa va conţine şi informaţii cu privire la plata la termen pe ultimii 2 ani a debitelor datorate.


Documentele se depun la Compartimentul autoritate de autorizare pentru servicii de transport
public local , camera 20.

Data de 20.11.2008 este termen de decădere, după acestă dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un document.


 

Criteriile de departajare

 

PRIMAR,                                                   
ing. NAGY ANDRÁS   

SECRETAR,
IACOB LUCIAN