Româna Maghiara Engleza Francezã
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT DE PARTICIPARE

03-02-06 13:55

LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI: INTRETINERE PERIODICA STRAZI IN MUNICIPIUL REGHIN – DN 15, KM 103+730 à 109+935+CANALIZAREA MUNICIPIULUI REGHIN – ETAPA II – VOL.I SI VOL.II, ETAPA III – VOL.I SI VOL.II, ETAPA IV

1.Date generale despre autoritatea contractanta: Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Locativa Reghin, pentru Primaria municipiului Reghin si Consiliul Local Reghin; sediul Primariei-Reghin, judetul Mures, Piata Petru Maior, nr.41, telefon-0265.511.112 (3)(4), fax-0265.512.542, cod fiscal 3675258, e-mail: office@primariareghin.ro; sediul R.A.G.C.L.-Reghin, jud. Mures, strada Apalinei, nr.93/A, telefon 0265.537.611, 0265.537.421, fax 0265.537.611, cod fiscal 1234735, J26–947–1991.
2.a)Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari: licitatie publica deschisa;
b)Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte: la cheie;
3.a)Amplasamentul lucrarii: traseul DN 15 pe teritoriul municipiului Reghin, si strazi adiacente;
b)Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii–in mare, lucrarea consta in: frezarea partiala a suprafetei asfaltice, executia unui covor asfaltic in 2 straturi, refacerea trotuarelor, ridicarea si completarea bordurilor, amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de cca. 25 m, canalizarea menajera pe traseul drumului si a unor strazi adiacente;
c)Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea–lucrarea este impartita in 4 obiecte - oferta se va depune pentru intreaga lucrare;
d)Informatii referitoare la scopul lucrarii sau contractului de lucrari atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente–nu este cazul;
4.Termenul limita de executie a lucrarii: 6 luni;
5.a)Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv–prin cumparare directa à Compartimentul de Investitii si Achizitii Publice, Primaria Reghin, camera 27;
b)Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar–300 RON–platibili la casieria R.A.G.C.L. Reghin, sau orice alta forma de plata in favoarea R.A.G.C.L. Reghin;
c)Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 24.02.2006, ora 15,00;
6.a)Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.03.2006 ora 12,00;
b)Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele – sediul Primariei municipiului Reghin;
c)Limba in care trebuie redactate ofertele – limba romana;
7.a)Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii ofertantilor, cu imputernicire scrisa;
b)Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 06.03.2006, ora 12,00, la sediul Primariei Reghin;
8.Garantia pentru participare solicitata: 75.000 RON;
9.Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza: plata se face din credit brD, in transe, la cate doua luni, incepand cu 31.05.2006;
10.Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari–contract de asociere legal incheiat;
11.Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul: Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si catre bugetul local, Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului de resedinta, Fisa de informatii generale, Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii lucrarilor, Autorizatie valabila pentru executie de lucrari de drumuri, Fise de informatii privind experienta similara, Recomandari din partea altor beneficiar, Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, Declaratie care contine informatii privind personalul, Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente, acte privind situatia financiara, s.a..
12.Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 de zile;
13.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;
14.Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se accepta prezentarea de oferte alternative;
15.Alte informatii: ---
16.Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a -Achizitii publice, a anuntului de intentie: in jur de 15.11.2005;
17.Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma Monitorul Oficial: 31.01.2006;
PRIMAR,
ING. NAGY ANDRÁS

SECRETAR,
IACOB LUCIAN