Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Strategia de dezvoltare a municipiului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI REGHIN

 

HOTĂRÂREA NR.231
din 25.11.2015

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin
pentru perioada 2015-2020

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând  Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Management de Proiecte,  înregistrat sub nr. 21695/12.10.2015, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020, proiect din inițiativa Primarului municipiului Reghin, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică-republicată,
În baza dispozițiilor art. 36, alin.4 lit e, precum și ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică : - Instituţiei Prefectului jud. Mureş, -Primarului mun. Reghin; - Compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Reghin, celor interesați prin afișare la sediul Primăriei municipiului Reghin  și pe site-ul oficial al instituției

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CRIȘAN IOAN

 

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

 

Download: Anexa